Havendagen Menheerse 2024 - Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Evenemententicket

 

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van tickets voor het evenement Havenfeesten Menheerse, hierna “het evenement”, georganiseerd door De verenigde ondernemingen van het Vingerling, hierna “de organisator”.

 2. Door het aanschaffen van een ticket voor het evenement stemt de koper in met deze algemene voorwaarden.

Tickets

 1. Tickets voor het evenement kunnen online worden gekocht via de officiële ticketverkooppunten die zijn aangewezen door de Organisator.

 2. Een ticket geeft recht op toegang tot het evenement op de datum en locatie zoals aangegeven op het ticket.

Betaling

 1. De prijs van het ticket wordt vastgesteld door de Organisator en is inclusief eventuele belastingen en administratiekosten.

 2. Betaling van het ticket dient te geschieden op het moment van aankoop via de aangeboden betaalmethoden.

Annulering en Restitutie

 1. In geval van annulering van het evenement door de Organisator zal de koper recht hebben op restitutie van het aankoopbedrag van het ticket, exclusief eventuele administratiekosten.

 2. Restituties worden verwerkt via hetzelfde betaalmiddel als waarmee het ticket is gekocht.

Toegang en Veiligheid

 1. De Organisator behoudt zich het recht voor om de toegang tot het evenement te weigeren aan personen die zich niet houden aan de geldende regels en voorschriften, of die een gevaar vormen voor de veiligheid van anderen.

 2. De Organisator is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, schade aan eigendommen, of letsel opgelopen tijdens het evenement.

Programma en Wijzigingen

 1. De Organisator behoudt zich het recht voor om het programma, de artiesten, en/of de locatie van het evenement te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

 2. In geval van wijzigingen zal de Organisator proberen de kopers hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

Toepasselijk Recht

 1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 2. Geschillen tussen de koper en de organisator zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Slotbepalingen

 1. In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, behoudt de Organisator zich het recht voor om een passende oplossing te bepalen.

 2. Eventuele wijzigingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen is door de Organisator.